รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
002สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่นายประสิทธิ์ อินวรรณา   
004สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านนางนภาพร แสงนิล   
101โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยานางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ 054645656 
102โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมนางณปภา สินมณี 054521352 
105โรงเรียนเมืองแพร่  054599221 
106โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมนายธนวัฒน์ คำลือ 054649707 
107โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์นางนารี หลายกิจพานิช 054597301 
108โรงเรียนเวียงเทพวิทยานางดวงพร วงศ์ดาว 054586194 
109โรงเรียนสองพิทยาคมนายดนัย อินโองการ 054591709 
111โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมนายกัมพล ภิมาลย์ 054635021 
202โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์นางแสงเดือน คำมา 054643623 
203โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ 054541395 
204โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์นางวาสนา สำเนียง 054613377 
205โรงเรียนวังชิ้นวิทยานายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ 054589102 
208โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร   
209โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา    
301โรงเรียนน่านประชาอุทิศนางชุติมา ก้อนสมบัติ 054741675 
302โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารนายเกรียงเดช ดีปินตา 054773326 
303โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  054771689 
305โรงเรียนแม่จริมนางพัชราภา ผาแสง 054769057 
306โรงเรียนบ้านหลวงนายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม 054761048 
307โรงเรียนนาน้อยนายพรเทพ เสนนันตา 054789093 
309โรงเรียนสารทิศพิทยาคมนางณัฐชยา พันธุลี 054760245 
310โรงเรียนสาว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ 054781764 
311โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  018841428 
312โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมนายนนทภัทร มะโน 054787058 
313โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีนายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ 054771631 
314โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมนางรัชนีวรรณ บุญทวี 054767065 
315โรงเรียนน่านนคร  054741804 
316โรงเรียนศรีนครน่าน  054783128 
402โรงเรียนมัธยมป่ากลางนายธนชาต ชาวส้าน 054792300 
403โรงเรียนเมืองแงง  054798235 
404โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย 054798266 
406โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารนายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย 054705288 
407โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารนายพีระพงษ์ ไชยเชิด 054798554 
408โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  054798467 
409โรงเรียนทุ่งช้างว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง 054795102 
410โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ 054701117 
411โรงเรียนบ่อเกลือนายมรกต แก้วสุวรรณสกุล 054778078 
412โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกนายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง 054777089 
413โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนานายกมล สุทธาวาส 054753248 
414โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์ 054795570 
415โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์   
416โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมนางธิดา เสมอใจ