รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
002สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่นายประสิทธิ์ อินวรรณา   
101โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยานายวีระชัย จันทร์สุข 054645656 
102โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมนางณปภา สินมณี 054521352 
105โรงเรียนเมืองแพร่  054599221 
106โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมนายธนวัฒน์ คำลือ 054649707 
107โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ 054597301 
108โรงเรียนเวียงเทพวิทยานางดวงพร วงศ์ดาว 054586194 
109โรงเรียนสองพิทยาคมนายดนัย อินโองการ 054591709 
111โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมนายโสภณ สุธรรม 054635021 
202โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว 054643623 
203โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์นายกัมพล ภิมาลย์ 054541395 
204โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์นางวาสนา สำเนียง 054613377 
205โรงเรียนวังชิ้นวิทยานายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ 054589102 
208โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร   
209โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา