ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศักดิ์ โนศรีสารธรรมวิทยาคารเกษียณอายุ 
2นายสุเชษฐ สิทธิสันติ์นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
3นายพีระพล ทองแท้ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์เกษียณอายุ 
4นายธีระพงษ์ ณ น่านเชียงกลางประชาพัฒนาเกษียณอายุ 
5นางลัดดา ถาวรวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37เกษียณอายุ 
6นางสมคิด ร่มโพธิ์บ้านกาศประชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
7นายธนชาติ บุญชูบ้านกาศประชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
8นายบุญช่วย รัตนะถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
9นางจงจิตต์ วัฒนาถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
10นางจีรวรรณ เทพวีระพงศ์ถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
11นางนริสา ณ ลำพูนเมืองแพร่เกษียณอายุ 
12นายสาธิต ณ ลำพูนเมืองแพร่เกษียณอายุ 
13นางสาวนิตยา วงศ์สุภาภรณ์เวียงเทพวิทยาเกษียณอายุ 
14นางสาวบุญชู สิงห์คารร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
15นางมัญทะนา หมดห่วงร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
16นางบรรจง วงศ์หน่อร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
17นายสุวัฒน์ชัย สมนึกวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
18นางอุษณีย์ สัญญาวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
19นายประจวบ เทพปิตุพงศ์วังชิ้นวิทยาเกษียณอายุ 
20นางเสาวณีย์ ธงชัยสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
21นางจรัสศรี กลิ่นหอมสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
22นางศรีทร กรัณย์ยศสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
23นางนวลศรี ยิ่งยวดสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
24นายมณเฑียร ผาทองสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
25นางณภัคสุรางค์ พัชรจารุพบชัยสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
26นายบุญส่ง สายทองสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
27นางรำพรรณ เตชะบุญสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
28นางวัชรินทร์ สายสีนพคุณห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
29นางนัฐวรรณ ฬาทองห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
30นางนันทวัน สุขเกตุเชียงกลางประชาพัฒนาเกษียณอายุ 
31นางผ่องใส ทองกริตน่านนครเกษียณอายุ 
32นายประยงค์ คำก้อนบ่อสวกวิทยาคารเกษียณอายุ 
33นางสาวลำยวน สวนแก้วแม่จริมเกษียณอายุ 
34นางจุรีรัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
35นางประทุมมาส ชมกลิ่นศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
36นายนิเวศน์ เทศใต้ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
37นายจำเริญ นิลพรศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
38นางรุ่งทิวา จิตตเกษมศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
39นางเอมอร บำเพ็ชรศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
40นางสาววีนา สุวรรณโนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
41นางปรียาพร เกษตรการุณย์สันติสุขพิทยาคมเกษียณอายุ 
42นางจุรีรัตน์ ม่วงมีสาเกษียณอายุ 
43นางสาวพจนีย์ สินชูสาเกษียณอายุ 
44นางมัลลิกา บัวจันทร์สาเกษียณอายุ 
45นางสุพัตรา อินทรประสิทธิ์สาเกษียณอายุ 
46นางศรีเวียง ตั้งกิจธนโชคสาเกษียณอายุ 
47นายดนัย ชัยพินิจศรีนครน่านเกษียณอายุ 
48นางประคองศรี ประดิษฐพงษ์นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
49นายชุมพล ธราวรรณนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
50นางสาวสุภาวดี ภิวงค์นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
51นายสมคิด มั่งคั่งสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
52นายวินัย ใจเพียรสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเกษียณอายุ 
53นายดุสิทธิ์ คำปาตันน่านประชาอุทิศเกษียณอายุ