ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกันต์วรา ล่ำฉกรรจ์โรงเรียนน่านนครลาออกจากราชการ 
2นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสาลาออกจากราชการ 
3นางสาวดวงเนตร อ่องละออโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
4นางขวัญใจ จอมแปงโรงเรียนสองพิทยาคมลาออกจากราชการ 
5นางสาวศศิวิมล เนืองนิตย์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
6นางณัฐจิรา ดวงแก้วโรงเรียนสาลาออกจากราชการ